KWR

KOMUNIKAT 2018-1

W dniu 21 luty 2018 roku dokonano aktualizacji opublikowanych świadectw pomiarowych KWR.

Z uwagi na przekroczenie terminu ważności, usunięto świadectwa jachtów:

ELBLĄG

Aleksiak, Junior S, Litwinka, Studio Lain, Tailor

GDAŃSK

Elessar, Konsal, Konsal II, Lotis, Nest, Panta Rhei, Polled 2, Rastaban, Seiche, Stoczniowiec 80, Tauri

KALININGRAD

Argentina, Bałtika, Lilu, Mur Mur, Tequila, Vevadi

SZCZECIN

Antidotum, Avalon, Truxa, Ultimus II

W wyniku dokonania tegorocznej aktualizacji liczba jachtów posiadających ważne w 2018 roku świadectwo pomiarowe KWR wynosi:

region Elbląski - 49

region Pomorski - 26

region Kaliningradzki - 33

region Zachodniopomorski - 66

Gdańsk, 26 luty 2018

KOMUNIKAT

Wszystkie osoby korzystające z danych publikowanych na niniejszej stronie uprzedza się, iż żadne świadectwo pomiarowe jachtu Formuły KWR wystawione przed 31 grudnia 2014 roku nie jest aktualne. W związku z powyższym żadne dane, a przede wszystkim współczynnik KWR jachtu wymieniony na świadectwie nie może być użyty do obliczenia wyników żadnych regat. Obowiązek dokonania aktualizacji świadectwa pomiarowego spoczywa na armatorze jachtu. Należy zapoznać się z treścią wcześniejszych komunikatów zamieszczonych poniżej.

Gdańsk, 17 maja2017

W oparciu o pkt.3.4 lit.d Przepisów Formuły Pomiarowej KWR 2017 ustalający 3 letni okres ważności świadectwa pomiarowego KWR, z dniem 15 maja 2017 roku tracą ważność (zostaną usunięte ze strony www.kwr-swiadectwa.pl) wszystkie świadectwa pomiarowe KWR wystawione przed dniem 31 grudnia 2014 roku. Odnowienie świadectwa pomiarowego może nastąpić w drodze:

 1. wykonania pomiarów sprawdzających,
 2. przyjęcia oświadczenia armatora o nie zaistnieniu zmian w trymie jachtu opisanym w świadectwie pomiarowym wystawionym przed dniem 31 grudnia 2014 roku.

Decyzję o akceptacji jednej z wymienionych procedur podejmuje mierniczy KWR i dokonuje wpisu aktualizacyjnego na stronie www.kwr-swiadectwa.pl

Należy pamiętać, że świadectwa noszące datę utworzenia w dniu 28-02-2014 powstały w drodze automatycznej aktualizacji danych wpisanych wcześniej z uwzględnieniem zmiany algorytmu formuły wprowadzonej od 2014 roku, a spowodowanej m.in. zmianą systemu pomiarowego grota. Z tego powodu ostatni, rzeczywisty pomiar parametrów jachtu był dokonywany przed datą 28-02-2014. W przypadku wykrycia jakichkolwiek pomyłek lub wątpliwości proszę o kontakt gfz@zeglarz.gda.pl

Regionalne wykazy jachtów, których świadectwa przewidziane są do usunięcia, stanowią załącznik do niniejszego komunikatu.

KOMUNIKAT 2017

W oparciu o wnioski płynące z obserwacji użytkowania Formuły KWR w minionych sezonach, ulegają zmianom przepisy formalne Formuły KWR, przy niezmienionych przepisach pomiarowych.

 1. zaniechania automatycznego odnawiania świadectw pomiarowych z początkiem roku kalendarzowego;
 2. ograniczenia okresu ważności świadectwa pomiarowego do 3 lat;
 3. wprowadzenia 7-dniowego opóźnienia ogłoszenia zmiany świadectwa pomiarowego w okresie sezonu startowego.

Powyższe zmiany mają na celu zwiększenie wiarygodności świadectwa pomiarowego poprzez okresową, faktyczną jego aktualizację oraz zapobiec mają dokonywaniu zmian świadectwa (pkt.3.4) w oparciu o przewidywany stan warunków meteorologicznych w terminie rozgrywania regat. Uwzględniono również możliwość jednoczesnego użytkowania większej liczby niż pojedynczy żagiel przedni (pkt.4.5.3).

W związku z wprowadzeniem ww. zmian z dniem ogłoszenia Przepisów KWR 2017 na stronie kwr-swiadectwa.pl, w terminie do 30 kwietnia 2017 usunięte zostaną świadectwa pomiarowe jachtów, które ostatni pomiar modyfikujący świadectwo pomiarowe wykonały przed dniem 01 stycznia 2014.

Gdańsk, 07 marzec 2017

KOMUNIKAT 2016

 1. Warunki wykonywania pomiarów jachtów ustalane są indywidualnie dla każdego z regionów. Termin pomiaru należy uzgodnić bezpośrednio z mierniczym.
 2. Zeszłoroczna promocja Formuły ORC polegająca na zaniechaniu pobierania opłat za wydanie świadectw ORC Club będzie kontynuowana w nadchodzącym sezonie w odniesieniu do jachtów, które świadectwo otrzymają pierwszy raz. Należy podkreślić, że dotyczy to wyłącznie opłaty za wydanie świadectwa, a nie za wykonanie pomiaru. Istnieje jednak procedura, która umożliwia samodzielne wykonanie pomiaru polegająca na wypełnieniu właściwego formularza pomiarowego dostępnego na http://www.ims.strefa.pl/docs/club_form_pl.pdf i przesłaniu go na adres biuro@ims.strefa.pl W ten sposób jacht może uzyskać świadectwo ORC Club całkowicie nieodpłatnie, ale tylko raz. Każda kolejna aktualizacja świadectwa wymaga wniesienia stosownej opłaty. Więcej szczegółów na temat ORC Club znajdziecie na http://www.ims.strefa.pl/club.html Nie będzie też w tym roku świadectw ORC Club wydanych na podstawie pomiarów KWR.
 3. Decyzją kolegium mierniczych Formuły KWR podjętą na spotkaniu w Szczecinie 21 stycznia 2016 roku postanowiono dokonać zmian przepisów Formuły KWR w następującym zakresie:
  1. Zaprzestaje się od roku 2016 corocznego automatycznego odnawiania świadectw pomiarowych prezentowanych na stronie internetowej. Świadectwa pomiarowe KWR jachtów będą publikowane z datą aktualnego pomiaru jachtu.
  2. W przepisach formuły pomiarowej KWR 2014 pkt.5.1 w uwagach poniżej patrz pkt.e „pomiar wyporności (ciężaru) jachtu [V]” wprowadza się pkt.3 o poniższej treści: Zabrania się stosowania ruchomego wewnętrznego balastu. Balast winień być zamocowany w sposób trwały bez możliwości jego przesuwania, wyjmowania, przemieszczania itp. Decyzję czy zamocowanie balastu jest w sposób trwały podejmuje mierniczy KWR.

Obydwie zmiany zostają wprowadzone na skutek zaobserwowania nie rzadkich przypadków lekceważącego stosunku do przepisów formuły. W przypadku corocznie aktualizowanych świadectw stwierdzono uznawanie za aktualne świadectw (odnowione z początkiem sezonu), które w rzeczywistości były nie zmienione od 3 lat. Uznano to za istotnie mylącą informację, a przez to szkodliwą dla zasad uczciwej rywalizacji. W przypadku balastu wewnętrznego nadużycia były mniej częste, ale równie istotnie wypaczające wynik sportowy.Ujednolicona wersja przepisów Formuły KWR zostanie opublikowana w przewidzianym terminie.

Informacje zamieszczone w komunikacie 2014rpoku są w dalszym ciągu aktualne.

Na zakończenie polecamy przestrzeganie zasady:

Należy dostosowywać jacht do parametrów zawartych w świadectwie, a nie odwrotnie.

Życzymy wszystkim armatorom jachtów korzystającym w regatachz wyrównania z zastosowaniem współczynnika KWRwielu sukcesów i satysfakcji z osiąganych wyników

Gdańsk, 23 marca 2016

KOMUNIKAT 2015

I. Informacje zamieszczone w dniu 27.02.2014 są wdalszym ciągu aktualne. Pomiary jachtów przed sezonem startowym 2015 roku będąprowadzone do dnia 06 czerwca 2015. Termin i warunki pomiaru należy uzgodnićbezpośrednio z mierniczym. Po dniu 06.06.2015 pomiary będą wykonywane wyłączniew odniesieniu do jachtów dotąd nie pomierzonych lub tych, których parametry lubwyposażenie uległy zmianom w wyniku awarii.

II. Korzystając z ogłoszenia w 2015 roku przezOffshore Racing Congress (ORC) możliwości uzyskania nieodpłatnie świadectwapomiarowego ORC Club przez jachty, które w okresie ostatnich 5 lat takowegoświadectwa nie posiadały, zawarto z Jarosławem Górskim - głównym, polskimmierniczym Formuły ORC, porozumienie o wykorzystaniu pomiarów KWR na rzeczsporządzenia świadectw pomiarowych ORC Club. W rezultacie wszystkie jachty(dotyczy również jachtów rosyjskich stacjonujących na obszarze ObwoduKaliningradzkiego), które w dniu 01.01.2015 roku posiadały ważne świadectwopomiarowe KWR uzyskały świadectwo pomiarowe ORC Club. Udostępnienie dopowszechnej wiadomości tych świadectw ORC Club nastąpi najpóźniej 04 maja 2015.Z uwagi na rozbieżności systemów pomiarowych KWR i ORC, część danych (np.powierzchnia żagli) może być obarczona błędem powodującym, iż efekt końcowy,czyli współczynniki służące do obliczenia wyrównania czasowego mogą być„gorsze” od uzyskanych w drodze pomiarów w pełni zgodnych z procedurą pomiarowąORC. Nie mniej jednak świadectwa te są ważne i będą honorowane przezorganizatorów regat. Termin ich ważności upływa z dniem 31.12.2015 lub w dniuwykonania jakiejkolwiek modyfikacji świadectwa KWR. Istnieją proste możliwościdoprowadzenia do pełnej zgodności świadectwa pomiarowego ORC ze stanemfaktycznym (parametrami jachtu). Można samodzielnie dokonać koniecznychpomiarów, wypełnić właściwy formularz pomiarowy dostępny na http://www.ims.strefa.pl/docs/club_form_pl.pdf i przesłać go na adres biuro@ims.strefa.pl

Wykonując pomiar samodzielnie można poprosić onieodpłatną asystę mierniczego KWR.

Można też zlecić wykonanie pomiarów upoważnionemumierniczemu z listy http://www.ims.strefa.pl/kontakt.html, ale należy w tym przypadku liczyć się z konieczność poniesienia kosztówwykonania pomiarów.

Więcej szczegółów na temat ORC Club znajdziecie na http://www.ims.strefa.pl/club.html

Gdańsk, 30kwietnia 2015

KLUBOWY WSPÓŁCZYNNIK REGATOWY

Formuła KWR jest propozycją eliminowania wpływu technicznych możliwości jachtu na ocenę umiejętności regatowych jego załogi. W drodze dokonania pomiaru parametrów jachtu i jego wyposażenia, mających istotny wpływ na osiągi jachtu, ustalany jest współczynnik KWR będący wartością liczbową, korygującą rzeczywisty czas przebycia trasy wyścigu. Założeniem teoretycznym jest uzyskanie tej samej wartości czasu przeliczonego dla wszystkich jachtów biorących udział w wyścigu, bez względu na rzeczywisty czas przebycia trasy. Z uwagi na odmienność warunków występujących jednocześnie w różnych miejscach trasy wyścigu w tym samym czasie oraz aktualną kondycję załogi jachtu, nie należy oczekiwać pełnego obiektywizmu od rezultatów obliczeń czasu przeliczonego.

Niniejsza strona jest oficjalnym źródłem informacji o aktualnych wartościach współczynników KWR i zawiera aktualne dane dotyczące parametrów technicznych jachtów pomierzonych zgodnie z przepisami Formuły KWR. Wszelkich szczegółowych informacji udzielają mierniczowie Formuły KWR wymienieni na zamieszczonej liście.

Tekst przepisów Formuły KWR jest dostępny na niniejszej stronie i www.zozz.com.pl

W odniesieniu do przepisów Formuły KWR obowiązujących w latach 2011/2013, od 2014 roku zostały wprowadzone następujące zmiany:

 1. zmniejszeniu z 40% do 25% uległ udział nadwyżki powierzchni żagla dodatkowego nad powierzchnią żagli podstawowych, zaliczany do obliczenia pomiarowej powierzchni ożaglowania [S];
 2. wprowadzony został współczynnik [p2] kompensujący straty wynikające z zamieszczenia steru strumieniowego;
 3. zmieniono symbol współczynnika kompensującego wpływ podnoszonej płetwy mieczowej z [r3] na [r2].

Pomiary jachtóww 2014 roku dla ustalenia współczynnika wyrównawczego Formuły KWR będą wykonywane w terminach indywidualnie ustalonych z mierniczym KWR, który każdorazowo ustali termin i miejsce oraz warunki wykonania pomiaru.

Warunki wykonywania pomiarów:

 1. Zgłoszenia zamiaru wykonania pomiaru należy kierować bezpośrednio do mierniczego wymienionego na liście mierniczych lub na adresgfz@zeglarz.gda.pl Zgłaszając pomiar należy podać: dane armatora, proponowany termin pomiaru, nazwę jachtu, przybliżone wartości: Lc, Bc, Tc, V (ciężar). Okres wyprzedzenia zgłoszenia pomiaru min. 3 doby.

 2. Jacht musi zostać przygotowany do pomiaru w sposób określony Przepisami Formuły KWR, a w szczególności:
  • wszystkie żagle muszą zostać usunięte z jachtu,
  • wszelkie zbiorniki powinny być puste lub wielkość ich zawartości musi być łatwa do ustalenia.

 3. Załoga jachtu będzie proszona o pomoc w wykonywaniu pomiaru.

 4. Pomiar jachtu może nie zostać wykonany, jeżeli jacht opóźni swoje przybycie do portu pomiaru lub nie będzie przygotowany do pomiaru najpóźniej w ciągu 30 min. od wyznaczonej godziny pomiaru.


aktualizacja: 27 luty 2014