KWR

KOMUNIKAT 2021-2

Zgodnie z treścią komunikatu 2021-1 zostały usunięte świadectwa pomiarowe aktualizowane po raz ostatni w 2018 roku. Dostęp do archiwalnych danych pomiarowych gromadzonych przez głównego mierniczego KWR możliwy jest za pośrednictwem każdego z mierniczych KWR.

KOMUNIKAT 2021-1

W dniu15.04.2021 zostaną usunięte świadectwa pomiarowe, które zostały wystawione, bądź aktualizowane po raz ostatni w 2018 roku. Świadectwa może aktualizować mierniczy KWR na podstawie oświadczenia armatora jachtu, doręczonego przed terminem wskazanym powyżej.

 

Wzór oświadczenia

Oświadczam,że jestem armatorem s/y ________________________________ nr rej. _________________, który posiada świadectwo pomiarowe aktualizowane ostatnio w roku 2018. Ponieważ od wymienionego terminu w trymie pomiarowym jachtu nie zostały dokonane żadne zmiany, występuje nadal całkowita zgodność trymu pomiarowego jachtu z danymi zawartymi w świadectwie pomiarowym nr ___/______/___. Przyjmuję do wiadomości, że wymienione świadectwo pomiarowe utraciło ważność w dniu 31 grudnia 2020 roku.
Armator:
imię i nazwisko czytelnie

 

Gdańsk, ____________ 2021

                                                                              KOMUNIKAT 2020-3

W dniu dzisiejszym usunięte zostały wszystkie świadectwa pomiarowe wystawione przed dniem 01.01.2018. Ponowne uzyskanie świadectwa pomiarowego KWR wymaga wykonania ponownego pomiaru wszystkich elementów jachtu zgodnie z przepisami Formuły KWR.

17 maja 2020

                                                                                       KOMUNIKAT 2020-2

Z uwagi na brak możliwości ustalenia terminu rozpoczęcia sezonu 2020 informuję, że termin usunięcia nieaktualnych świadectw KWR zostaje przełożony na 17.05.2020. Do tego terminu możliwa jest aktualizacja świadectwa na podstawie oświadczenia.

В связи с невозможностью установить дату начала сезона 2020 года, сообщаю вам, что срок изъятия устаревших сертификатов КВР перенесен на 17.05.2020. До этой даты сертификат может обновляться на основе выписки.

14 kwiecień 2020

KOMUNIKAT 2020-1

W dniu 15.04.2020 zostaną usunięte świadectwa pomiarowe, które zostały wystawione, bądź aktualizowane po raz ostatni w 2017 roku. Świadectwa może aktualizować mierniczy KWR na podstawie oświadczenia armatora jachtu, doręczonego przed terminem wskazanym powyżej.

Wzór oświadczenia

Oświadczam, że jestem armatorem s/y ___________________ nr rej. ____________, który posiada świadectwo pomiarowe aktualizowane ostatnio w roku 2017. Ponieważ od wymienionego terminu w trymie pomiarowym jachtu nie zostały dokonane żadne zmiany, występuje nadal całkowita zgodność trymu pomiarowego jachtu z danymi zawartymi w świadectwie pomiarowym nr ___/______/___. Przyjmuję do wiadomości, że wymienione świadectwo pomiarowe utraciło ważność w dniu 31 grudnia 2019 roku.
Armator:
imię i nazwisko czytelnie

Gdańsk, 24 stycznia 2020

KOMUNIKAT 2019-2

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, w sobotę 28 kwietnia na przystani Jachtklubu Elbląg odbyło się szkolenie mierniczych z regionów elbląskiego i kaliningradzkiego. Szkolenie miało charakter praktyczny, wzięło w nim udział trzech mierniczych elbląskich i jeden kandydat do funkcji mierniczego z regionu kaliningradzkiego. W ramach zajęć wykonano pomiar s/y Souvenir, Maxus 28. Omówiono także szczegóły dotyczące technik oraz przyrządów pomiarowych. Uczestnicy szkolenia zaprezentowali wysoki poziom wiedzy teoretycznej i praktycznej, a Sergey Lapunin uzyskał uprawnienia do przeprowadzania pomiarów. Z zadowoleniem należy stwierdzić, iż pojawiające się w ostatnim sezonie zarzuty odnoszące się do niewystarczającej wiedzy i umiejętności mierniczych znad Zalewu Wiślanego, nie znalazły potwierdzenia. Dziękujemy uczestnikom szkolenia za udział, a Henrykowi Malentowiczowi dodatkowo za przygotowanie i pomoc w jego przeprowadzeniu.

Gdańsk, 30 kwiecień 2019

KOMUNIKAT 2019-1

Świadectwa pomiarowe wymienionych poniżej jachtów zostały usunięte z powodu braku informacji o numerze na żaglu, co jest niezgodne z przepisami World Sailing (77 RRS; 4.01 OSR). Ponadto należy zwrócić uwagę, że możliwość łatwej identyfikacji jachtu w regatach jest warunkiem uczciwej rywalizacji sportowej.

Armatorzy wymienionych jachtów powinni zwrócić się do właściwej władzy krajowej lub regionalnej w celu uzyskania numeru umożliwiającego łatwą identyfikację jachtu w regatach.

Mierniczowie Formuły KWR nie będą publikować świadectw pomiarowych jachtów nieposiadających numerów identyfikacyjnych.

Za dopuszczenie do regat jachtów, które nie posiadają numerów identyfikacyjnych umieszczonych na żaglu głównym (grot) odpowiadają organizator i sędzia główny regat.

Elbląg - 2 Easy, Byle Dalej, G Point, Junior S, Kaper, Sea Horse

Gdańsk - Fordewind

Kaliningrad - Tamara, Mokhito, Najade, Lilia, Capella, Fortuna 2, Alina, Scamp, Sharlotta,

                        Diana, Rubin, Ksenia,Merlin, Volga

Szczecin - Eilan, Tweety, Bluefin III

Gdańsk, 27 marzec 2019

KOMUNIKAT 2018-2

W dniu 12 czerwca 2018 roku w Gdańsku miało miejsce spotkanie mierniczych KWR. Podczas spotkania Adam Lisiecki pełniący funkcję głównego mierniczego KWR zgłosił wolę przekazania przez Zachodniopomorski OkręgowyZwiązek Żeglarski administracji formuły, Pomorskiemu Związkowi Żeglarskiemu. Postawił też wniosek o przyjęcie jego rezygnacji z pełnionej funkcji, rekomendując jej przekazanie Andrzejowi Szrubkowskiemu, który zaproponował swego zastępcę w osobie Stanisława, Bogdana Justyńskiego. Przedstawione propozycje zostały akceptowane przez obecnych. Po wymianie pism pomiędzy współpracującymi Związkami, formalne przekazanie administracji Formuły KWR nastąpiło w pierwszych dniach listopada 2018 roku.

W dniu 01 grudnia 2018 w Elblągu przeprowadzone zostało kolejne spotkanie mierniczych KWR, podczas którego omówiono problemy kluczowe dla funkcjonowania formuły. Przyjęto, iż w najbliższym okresie należy doprowadzić do uporządkowania i zarchiwizowania dokumentacji pomiarowej oraz wykonać weryfikację danych pomiarowych jachtów. Postanowiono też, że nie będą publikowane świadectwa pomiarowe jachtów nie posiadających numerów na żaglach (przepis 77 RRS; przepis 4.01 OSR).

Przyjęto rezygnację mierniczych:

- Maciej Karpiński - Region zachodniopomorski;

- Pavel Kostyuk - Region kaliningradzki.

Dyskutowano wnikliwie kwestie związane z propozycją wystąpienia o zatwierdzenie Formuły KWR, jako oficjalnej formuły PZŻ oraz transponowanie KWR do formuły IRC. W obydwu przypadkach postanowiono o zastosowaniu dwuletniego okresu przygotowującego podjęcie decyzji.

Weryfikacje świadectw pomiarowych należy połączyć ze szkoleniem nowych mierniczych, które przeprowadzone zostaną na terenie siedziby Jachtklubu Elbląg w okresie wiosennych wodowań jachtów.

Gdańsk, 27 grudnia2018

KOMUNIKAT 2018-1

W dniu 21 luty 2018 roku dokonano aktualizacji opublikowanych świadectw pomiarowych KWR.

Z uwagi na przekroczenie terminu ważności, usunięto świadectwa jachtów:

ELBLĄG

Aleksiak, Junior S, Litwinka, Studio Lain, Tailor

GDAŃSK

Elessar, Konsal, Konsal II, Lotis, Nest, Panta Rhei, Polled 2, Rastaban, Seiche, Stoczniowiec 80, Tauri

KALININGRAD

Argentina, Bałtika, Lilu, Mur Mur, Tequila, Vevadi

SZCZECIN

Antidotum, Avalon, Truxa, Ultimus II

W wyniku dokonania tegorocznej aktualizacji liczba jachtów posiadających ważne w 2018 roku świadectwo pomiarowe KWR wynosi:

region Elbląski - 49

region Pomorski - 26

region Kaliningradzki - 33

region Zachodniopomorski - 66

Gdańsk, 26 luty 2018

KOMUNIKAT

Wszystkie osoby korzystające z danych publikowanych na niniejszej stronie uprzedza się, iż żadne świadectwo pomiarowe jachtu Formuły KWR wystawione przed 31 grudnia 2014 roku nie jest aktualne. W związku z powyższym żadne dane, a przede wszystkim współczynnik KWR jachtu wymieniony na świadectwie nie może być użyty do obliczenia wyników żadnych regat. Obowiązek dokonania aktualizacji świadectwa pomiarowego spoczywa na armatorze jachtu. Należy zapoznać się z treścią wcześniejszych komunikatów zamieszczonych poniżej.

Gdańsk, 17 maja2017

W oparciu o pkt.3.4 lit.d Przepisów Formuły Pomiarowej KWR 2017 ustalający 3 letni okres ważności świadectwa pomiarowego KWR, z dniem 15 maja 2017 roku tracą ważność (zostaną usunięte ze strony www.kwr-swiadectwa.pl) wszystkie świadectwa pomiarowe KWR wystawione przed dniem 31 grudnia 2014 roku. Odnowienie świadectwa pomiarowego może nastąpić w drodze:

 1. wykonania pomiarów sprawdzających,
 2. przyjęcia oświadczenia armatora o nie zaistnieniu zmian w trymie jachtu opisanym w świadectwie pomiarowym wystawionym przed dniem 31 grudnia 2014 roku.

Decyzję o akceptacji jednej z wymienionych procedur podejmuje mierniczy KWR i dokonuje wpisu aktualizacyjnego na stronie www.kwr-swiadectwa.pl

Należy pamiętać, że świadectwa noszące datę utworzenia w dniu 28-02-2014 powstały w drodze automatycznej aktualizacji danych wpisanych wcześniej z uwzględnieniem zmiany algorytmu formuły wprowadzonej od 2014 roku, a spowodowanej m.in. zmianą systemu pomiarowego grota. Z tego powodu ostatni, rzeczywisty pomiar parametrów jachtu był dokonywany przed datą 28-02-2014. W przypadku wykrycia jakichkolwiek pomyłek lub wątpliwości proszę o kontakt gfz@zeglarz.gda.pl

Regionalne wykazy jachtów, których świadectwa przewidziane są do usunięcia, stanowią załącznik do niniejszego komunikatu.

KOMUNIKAT 2017

W oparciu o wnioski płynące z obserwacji użytkowania Formuły KWR w minionych sezonach, ulegają zmianom przepisy formalne Formuły KWR, przy niezmienionych przepisach pomiarowych.

 1. zaniechania automatycznego odnawiania świadectw pomiarowych z początkiem roku kalendarzowego;
 2. ograniczenia okresu ważności świadectwa pomiarowego do 3 lat;
 3. wprowadzenia 7-dniowego opóźnienia ogłoszenia zmiany świadectwa pomiarowego w okresie sezonu startowego.

Powyższe zmiany mają na celu zwiększenie wiarygodności świadectwa pomiarowego poprzez okresową, faktyczną jego aktualizację oraz zapobiec mają dokonywaniu zmian świadectwa (pkt.3.4) w oparciu o przewidywany stan warunków meteorologicznych w terminie rozgrywania regat. Uwzględniono również możliwość jednoczesnego użytkowania większej liczby niż pojedynczy żagiel przedni (pkt.4.5.3).

W związku z wprowadzeniem ww. zmian z dniem ogłoszenia Przepisów KWR 2017 na stronie kwr-swiadectwa.pl, w terminie do 30 kwietnia 2017 usunięte zostaną świadectwa pomiarowe jachtów, które ostatni pomiar modyfikujący świadectwo pomiarowe wykonały przed dniem 01 stycznia 2014.

Gdańsk, 07 marzec 2017

KOMUNIKAT 2016

 1. Warunki wykonywania pomiarów jachtów ustalane są indywidualnie dla każdego z regionów. Termin pomiaru należy uzgodnić bezpośrednio z mierniczym.
 2. Zeszłoroczna promocja Formuły ORC polegająca na zaniechaniu pobierania opłat za wydanie świadectw ORC Club będzie kontynuowana w nadchodzącym sezonie w odniesieniu do jachtów, które świadectwo otrzymają pierwszy raz. Należy podkreślić, że dotyczy to wyłącznie opłaty za wydanie świadectwa, a nie za wykonanie pomiaru. Istnieje jednak procedura, która umożliwia samodzielne wykonanie pomiaru polegająca na wypełnieniu właściwego formularza pomiarowego dostępnego na http://www.ims.strefa.pl/docs/club_form_pl.pdf i przesłaniu go na adres biuro@ims.strefa.pl W ten sposób jacht może uzyskać świadectwo ORC Club całkowicie nieodpłatnie, ale tylko raz. Każda kolejna aktualizacja świadectwa wymaga wniesienia stosownej opłaty. Więcej szczegółów na temat ORC Club znajdziecie na http://www.ims.strefa.pl/club.html Nie będzie też w tym roku świadectw ORC Club wydanych na podstawie pomiarów KWR.
 3. Decyzją kolegium mierniczych Formuły KWR podjętą na spotkaniu w Szczecinie 21 stycznia 2016 roku postanowiono dokonać zmian przepisów Formuły KWR w następującym zakresie:
  1. Zaprzestaje się od roku 2016 corocznego automatycznego odnawiania świadectw pomiarowych prezentowanych na stronie internetowej. Świadectwa pomiarowe KWR jachtów będą publikowane z datą aktualnego pomiaru jachtu.
  2. W przepisach formuły pomiarowej KWR 2014 pkt.5.1 w uwagach poniżej patrz pkt.e „pomiar wyporności (ciężaru) jachtu [V]” wprowadza się pkt.3 o poniższej treści: Zabrania się stosowania ruchomego wewnętrznego balastu. Balast winień być zamocowany w sposób trwały bez możliwości jego przesuwania, wyjmowania, przemieszczania itp. Decyzję czy zamocowanie balastu jest w sposób trwały podejmuje mierniczy KWR.

Obydwie zmiany zostają wprowadzone na skutek zaobserwowania nie rzadkich przypadków lekceważącego stosunku do przepisów formuły. W przypadku corocznie aktualizowanych świadectw stwierdzono uznawanie za aktualne świadectw (odnowione z początkiem sezonu), które w rzeczywistości były nie zmienione od 3 lat. Uznano to za istotnie mylącą informację, a przez to szkodliwą dla zasad uczciwej rywalizacji. W przypadku balastu wewnętrznego nadużycia były mniej częste, ale równie istotnie wypaczające wynik sportowy.Ujednolicona wersja przepisów Formuły KWR zostanie opublikowana w przewidzianym terminie.

Informacje zamieszczone w komunikacie 2014rpoku są w dalszym ciągu aktualne.

Na zakończenie polecamy przestrzeganie zasady:

Należy dostosowywać jacht do parametrów zawartych w świadectwie, a nie odwrotnie.

Życzymy wszystkim armatorom jachtów korzystającym w regatachz wyrównania z zastosowaniem współczynnika KWRwielu sukcesów i satysfakcji z osiąganych wyników

Gdańsk, 23 marca 2016

KOMUNIKAT 2015

I. Informacje zamieszczone w dniu 27.02.2014 są wdalszym ciągu aktualne. Pomiary jachtów przed sezonem startowym 2015 roku będąprowadzone do dnia 06 czerwca 2015. Termin i warunki pomiaru należy uzgodnićbezpośrednio z mierniczym. Po dniu 06.06.2015 pomiary będą wykonywane wyłączniew odniesieniu do jachtów dotąd nie pomierzonych lub tych, których parametry lubwyposażenie uległy zmianom w wyniku awarii.

II. Korzystając z ogłoszenia w 2015 roku przezOffshore Racing Congress (ORC) możliwości uzyskania nieodpłatnie świadectwapomiarowego ORC Club przez jachty, które w okresie ostatnich 5 lat takowegoświadectwa nie posiadały, zawarto z Jarosławem Górskim - głównym, polskimmierniczym Formuły ORC, porozumienie o wykorzystaniu pomiarów KWR na rzeczsporządzenia świadectw pomiarowych ORC Club. W rezultacie wszystkie jachty(dotyczy również jachtów rosyjskich stacjonujących na obszarze ObwoduKaliningradzkiego), które w dniu 01.01.2015 roku posiadały ważne świadectwopomiarowe KWR uzyskały świadectwo pomiarowe ORC Club. Udostępnienie dopowszechnej wiadomości tych świadectw ORC Club nastąpi najpóźniej 04 maja 2015.Z uwagi na rozbieżności systemów pomiarowych KWR i ORC, część danych (np.powierzchnia żagli) może być obarczona błędem powodującym, iż efekt końcowy,czyli współczynniki służące do obliczenia wyrównania czasowego mogą być„gorsze” od uzyskanych w drodze pomiarów w pełni zgodnych z procedurą pomiarowąORC. Nie mniej jednak świadectwa te są ważne i będą honorowane przezorganizatorów regat. Termin ich ważności upływa z dniem 31.12.2015 lub w dniuwykonania jakiejkolwiek modyfikacji świadectwa KWR. Istnieją proste możliwościdoprowadzenia do pełnej zgodności świadectwa pomiarowego ORC ze stanemfaktycznym (parametrami jachtu). Można samodzielnie dokonać koniecznychpomiarów, wypełnić właściwy formularz pomiarowy dostępny na http://www.ims.strefa.pl/docs/club_form_pl.pdf i przesłać go na adres biuro@ims.strefa.pl

Wykonując pomiar samodzielnie można poprosić onieodpłatną asystę mierniczego KWR.

Można też zlecić wykonanie pomiarów upoważnionemumierniczemu z listy http://www.ims.strefa.pl/kontakt.html, ale należy w tym przypadku liczyć się z konieczność poniesienia kosztówwykonania pomiarów.

Więcej szczegółów na temat ORC Club znajdziecie na http://www.ims.strefa.pl/club.html

Gdańsk, 30kwietnia 2015

KLUBOWY WSPÓŁCZYNNIK REGATOWY

Formuła KWR jest propozycją eliminowania wpływu technicznych możliwości jachtu na ocenę umiejętności regatowych jego załogi. W drodze dokonania pomiaru parametrów jachtu i jego wyposażenia, mających istotny wpływ na osiągi jachtu, ustalany jest współczynnik KWR będący wartością liczbową, korygującą rzeczywisty czas przebycia trasy wyścigu. Założeniem teoretycznym jest uzyskanie tej samej wartości czasu przeliczonego dla wszystkich jachtów biorących udział w wyścigu, bez względu na rzeczywisty czas przebycia trasy. Z uwagi na odmienność warunków występujących jednocześnie w różnych miejscach trasy wyścigu w tym samym czasie oraz aktualną kondycję załogi jachtu, nie należy oczekiwać pełnego obiektywizmu od rezultatów obliczeń czasu przeliczonego.

Niniejsza strona jest oficjalnym źródłem informacji o aktualnych wartościach współczynników KWR i zawiera aktualne dane dotyczące parametrów technicznych jachtów pomierzonych zgodnie z przepisami Formuły KWR. Wszelkich szczegółowych informacji udzielają mierniczowie Formuły KWR wymienieni na zamieszczonej liście.

Tekst przepisów Formuły KWR jest dostępny na niniejszej stronie i www.zozz.com.pl

W odniesieniu do przepisów Formuły KWR obowiązujących w latach 2011/2013, od 2014 roku zostały wprowadzone następujące zmiany:

 1. zmniejszeniu z 40% do 25% uległ udział nadwyżki powierzchni żagla dodatkowego nad powierzchnią żagli podstawowych, zaliczany do obliczenia pomiarowej powierzchni ożaglowania [S];
 2. wprowadzony został współczynnik [p2] kompensujący straty wynikające z zamieszczenia steru strumieniowego;
 3. zmieniono symbol współczynnika kompensującego wpływ podnoszonej płetwy mieczowej z [r3] na [r2].

Pomiary jachtóww 2014 roku dla ustalenia współczynnika wyrównawczego Formuły KWR będą wykonywane w terminach indywidualnie ustalonych z mierniczym KWR, który każdorazowo ustali termin i miejsce oraz warunki wykonania pomiaru.

Warunki wykonywania pomiarów:

 1. Zgłoszenia zamiaru wykonania pomiaru należy kierować bezpośrednio do mierniczego wymienionego na liście mierniczych lub na adresgfz@zeglarz.gda.pl Zgłaszając pomiar należy podać: dane armatora, proponowany termin pomiaru, nazwę jachtu, przybliżone wartości: Lc, Bc, Tc, V (ciężar). Okres wyprzedzenia zgłoszenia pomiaru min. 3 doby.

 2. Jacht musi zostać przygotowany do pomiaru w sposób określony Przepisami Formuły KWR, a w szczególności:
  • wszystkie żagle muszą zostać usunięte z jachtu,
  • wszelkie zbiorniki powinny być puste lub wielkość ich zawartości musi być łatwa do ustalenia.

 3. Załoga jachtu będzie proszona o pomoc w wykonywaniu pomiaru.

 4. Pomiar jachtu może nie zostać wykonany, jeżeli jacht opóźni swoje przybycie do portu pomiaru lub nie będzie przygotowany do pomiaru najpóźniej w ciągu 30 min. od wyznaczonej godziny pomiaru.


aktualizacja: 27 luty 2014