KWR

KOMUNIKAT 2023-2

Z prawdziwym żalem żegnamy naszego Kolegę Andrzeja Sokołowskiego, który zmarł 27 marca 2023 roku

Brak Andrzeja jest ogromną stratą dla zespołu mierniczych Formuły KWR, nie tylko na terenie Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Andrzej swą aktywnością służył wybitnie rozwojowi Formuły KWR wszędzie tam, gdzie miała ona swoje zastosowanie.

Bieżące, pełne informacje na stronie ZOZŻ - https://www.zozz.org/2023/03/30/odszedl-na-wieczna-wachte-kapitan-andrzej-sokolowski/

KOMUNIKAT 2023-1

KWR (region zachodniopomorski) - ważenie jachtów.

W odpowiedzi na liczne głosy żeglarzy pragniemy w pierwszy czerwcowy weekend (3 - 4 czerwca) przeprowadzić ważenie wszystkich jachtów na potrzeby formuły KWR. Planujemy, aby ważenie to było bezpłatne.

W związku z tym, w sobotę 4 marca 2023 w Centrum Żeglarskim odbędzie się spotkanie organizacyjne, na którym:

- omówimy tryb i harmonogram operacji ważenia,

- przybliżymy przepisy KWR,

- odpowiemy na pytania dotyczące formuły.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim życzliwym osobom, które angażują się i wspierają nas w tym działaniu.

Prosimy o zarezerwowania w swoich kalendarzach terminów: zebrania (4 marca) i ważenia (3-4 czerwca).

Dariusz Stefek

Mierniczy KWR

KOMUNIKAT 2022-3

Szkolenie mierniczych KWR

 

W dniu 20.04.2022 przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną i szkolenie teoretyczne z jedynym zgłaszającym wolę uzyskania uprawnień mierniczego KWR. Obecnie kandydat rozpoczął szkolenie praktyczne. Nabór chętnych jest kontynuowany.

KOMUNIKAT 2022-2

Szkolenie mierniczych KWR

Główny mierniczy Formuły KWR ogłasza zamiar przeprowadzenia szkolenia z zakresu zasad pomiaru jachtów opisanych w Przepisach Formuły KWR. Szkolenie ma na celu nadanie uprawnień mierniczego Formuły KWR upoważniające po odbyciu niezbędnego stażu do generowania świadectw pomiarowych KWR. Chętni do odbycia szkolenia powinni zgłaszać się pisząc na adres pbp@pozz.org.pl Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 10.04.2022r. Po tym terminie podane zostaną szczegóły dotyczące zakresu i miejsca przeprowadzenia zajęć szkoleniowych.

UWAGA

Armatorzy jachtów, którzy chcą uzyskać aktualne świadectwo pomiarowe KWR, mogą wykonać pomiar jachtu w ramach prowadzonego szkolenia mierniczych. Należy zgłosić się pisząc na wskazany powyżej adres. Prowadzona będzie koordynacja terminów szkolenia mierniczych z indywidualnymi terminami wodowania jachtów.

KOMUNIKAT 2022-1

W dniu 28.03.2022 zostaną usunięte świadectwa pomiarowe, które zostały wystawione, bądź aktualizowane po raz ostatni w 2019 roku. Świadectwa może aktualizować mierniczy KWR na podstawie oświadczenia armatora jachtu, doręczonego przed terminem wskazanym powyżej. Pełny wykaz ww. jachtów na https://zeglarski.info/kategorie/puchar-baltyku-poludniowego/

 

Wzór oświadczenia

Oświadczam, że jestem armatorem s/y ________________________________ nr rej. _________________, który posiada świadectwo pomiarowe aktualizowane ostatnio w roku 2019. Ponieważ od wymienionego terminu w trymie pomiarowym jachtu nie zostały dokonane żadne zmiany, a występuje nadal całkowita zgodność trymu pomiarowego jachtu z danymi zawartymi w świadectwie pomiarowym nr ___/______/___. Przyjmuję do wiadomości, że wymienione świadectwo pomiarowe utraciło ważność w dniu 31 grudnia 2021 roku.
Armator:
imię i nazwisko czytelnie

 

________________, ____________ 2022

     (miejscowość)


KOMUNIKAT 2021-2

Zgodnie z treścią komunikatu 2021-1 zostały usunięte świadectwa pomiarowe aktualizowane po raz ostatni w 2018 roku. Dostęp do archiwalnych danych pomiarowych gromadzonych przez głównego mierniczego KWR możliwy jest za pośrednictwem każdego z mierniczych KWR.

KOMUNIKAT 2021-1

W dniu15.04.2021 zostaną usunięte świadectwa pomiarowe, które zostały wystawione, bądź aktualizowane po raz ostatni w 2018 roku. Świadectwa może aktualizować mierniczy KWR na podstawie oświadczenia armatora jachtu, doręczonego przed terminem wskazanym powyżej.

 

Wzór oświadczenia

Oświadczam,że jestem armatorem s/y ________________________________ nr rej. _________________, który posiada świadectwo pomiarowe aktualizowane ostatnio w roku 2018. Ponieważ od wymienionego terminu w trymie pomiarowym jachtu nie zostały dokonane żadne zmiany, występuje nadal całkowita zgodność trymu pomiarowego jachtu z danymi zawartymi w świadectwie pomiarowym nr ___/______/___. Przyjmuję do wiadomości, że wymienione świadectwo pomiarowe utraciło ważność w dniu 31 grudnia 2020 roku.
Armator:
imię i nazwisko czytelnie

 

Gdańsk, ____________ 2021

                                                                              KOMUNIKAT 2020-3

W dniu dzisiejszym usunięte zostały wszystkie świadectwa pomiarowe wystawione przed dniem 01.01.2018. Ponowne uzyskanie świadectwa pomiarowego KWR wymaga wykonania ponownego pomiaru wszystkich elementów jachtu zgodnie z przepisami Formuły KWR.

17 maja 2020

KOMUNIKAT 2018-2

W dniu 12 czerwca 2018 roku w Gdańsku miało miejsce spotkanie mierniczych KWR. Podczas spotkania Adam Lisiecki pełniący funkcję głównego mierniczego KWR zgłosił wolę przekazania przez Zachodniopomorski OkręgowyZwiązek Żeglarski administracji formuły, Pomorskiemu Związkowi Żeglarskiemu. Postawił też wniosek o przyjęcie jego rezygnacji z pełnionej funkcji, rekomendując jej przekazanie Andrzejowi Szrubkowskiemu, który zaproponował swego zastępcę w osobie Stanisława, Bogdana Justyńskiego. Przedstawione propozycje zostały akceptowane przez obecnych. Po wymianie pism pomiędzy współpracującymi Związkami, formalne przekazanie administracji Formuły KWR nastąpiło w pierwszych dniach listopada 2018 roku.

W dniu 01 grudnia 2018 w Elblągu przeprowadzone zostało kolejne spotkanie mierniczych KWR, podczas którego omówiono problemy kluczowe dla funkcjonowania formuły. Przyjęto, iż w najbliższym okresie należy doprowadzić do uporządkowania i zarchiwizowania dokumentacji pomiarowej oraz wykonać weryfikację danych pomiarowych jachtów. Postanowiono też, że nie będą publikowane świadectwa pomiarowe jachtów nie posiadających numerów na żaglach (przepis 77 RRS; przepis 4.01 OSR).

Przyjęto rezygnację mierniczych:

- Maciej Karpiński - Region zachodniopomorski;

- Pavel Kostyuk - Region kaliningradzki.

Dyskutowano wnikliwie kwestie związane z propozycją wystąpienia o zatwierdzenie Formuły KWR, jako oficjalnej formuły PZŻ oraz transponowanie KWR do formuły IRC. W obydwu przypadkach postanowiono o zastosowaniu dwuletniego okresu przygotowującego podjęcie decyzji.

Weryfikacje świadectw pomiarowych należy połączyć ze szkoleniem nowych mierniczych, które przeprowadzone zostaną na terenie siedziby Jachtklubu Elbląg w okresie wiosennych wodowań jachtów.

Gdańsk, 27 grudnia2018